Dom bez pozwolenia do 70m2. Wszystko o przepisach budowy

Dzięki tegorocznej zmianie przepisów możliwe stało się wybudowanie domu bez pozwolenia. Nie wymaga to załatwiania wielu formalności – wystarczy zrealizować kilka obowiązków inwestora, by móc się cieszyć własnym domem. Sprawdź, jak zbudować dom 70 m kw. według nowych zasad. Nie musisz ustanawiać kierownika budowy ani prowadzić dziennika! Poniżej szczegóły – dowiedz się więcej i spełnij marzenie o własnym miejscu na ziemi.

Dom bez pozwolenia do 70m2. Wszystko o przepisach budowy

Dom bez pozwolenia 70m2 – od kiedy taka budowa jest możliwa?

Od 3 stycznia 2022 roku obowiązują przepisy pozwalające na budowę jednorodzinnych domów do 70 m2. bez uzyskania pozwolenia na budowę i załatwiania licznych formalności. Procedura tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym znosi też obowiązek ustanawiania kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. Wcześniejsze przepisy pozwalały na postawienie na zgłoszenie co najwyżej nieruchomości 35-metrowej.

Co oznacza szybsza ścieżka legislacji dla budowy domów do 70m2

Celem ustawy jest zapewnienie prostych i przystępnych narzędzi prawnych, pozwalających na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Budynki te mają być przeznaczone do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. To krok do uproszczenia i upowszechnienia budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, ale też zapobieganie niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się zabudowy.

Nowe zapisy w ustawie to bardzo duże ułatwienia. Wyjaśnijmy, jakich formalności będzie teraz wymagała budowa domów 70 m kw. bez pozwolenia. Szczegółowe wytyczne można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Dom bez pozwolenia 70m2 – przepisy od 2022 roku wprowadzają ułatwienia

Ustawa z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pozwala wielu osobom spełnić marzenie o niedużym, ale własnym domku jednorodzinnym. Ekonomiczne i komfortowe domy 70 m kw. bez pozwolenia są dla wielu osób dużo lepszym wyborem niż małe mieszkania około 40 m kw.. Nie tylko zapewniają dużo więcej miejsca i, co za tym idzie, swobody codziennego życia. Co równie ważne, ich cena jest porównywalna z kosztem mieszkania, co bez wątpienia przemawia na korzyść budowy domu bez pozwolenia.

Ustawa, o której mowa wprowadza wiele zmian, które według ustawodawcy mają ułatwić życie inwestorom. Zmiany umożliwiają szybszą i znacznie prostszą budowę domu bez pozwolenia. Mowa konkretnie o budynkach wolnostojących, mieszkalnych i jednorodzinnych o co najwyżej dwóch kondygnacjach i o powierzchni zabudowy do maks. 70 m kw. Obszar domu musi mieścić się na działce, na której go zaprojektowano. Dodajmy, że realizacja projektu domu na zgłoszenie ma odpowiedzieć na potrzeby mieszkaniowe inwestora – nie jest to więc dom na wynajem czy przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, jednak pod ustawę kwalifikujemy rekreacyjne domki letniskowe.

Domy bez pozwolenia – co oznacza uproszczona procedura?

Uproszczona procedura oznacza, że budowę domu o powierzchni zabudowy do 70 m2 można wykonać na podstawie ułatwionego zgłoszenia – bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Nie ma też obowiązku ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. Ustawa eliminuje też możliwość zgłoszenia przez starostwo sprzeciwu do złożonego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy. Do realizacji projektu można przystąpić od razu po doręczeniu odpowiednich dokumentów.

Co to wszystko oznacza w praktyce?

Ułatwiona forma zawiadamiania odpowiednich organów

Budowa domów do 70 m2 jest teraz znacznie prostsza. Od inwestora wymaga się jedynie zawiadomienia określonych organów nadzoru budowlanego oraz projektanta, który nadzorujące budowę o planowanym terminie rozpoczęcia robót. Budowę można rozpocząć po dostarczeniu odpowiedniemu urzędowi zgłoszenia i kompletu wymaganych dokumentów.

Pamiętajmy również o wyznaczeniu terenu przez geodetę – musi się ono odbyć jeszcze przed rozpoczęciem prac. Z kolei po wybudowaniu domu niezbędna będzie geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Uproszczona forma zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego

Postawienie domu bez pozwolenia (w tak zwanym uproszczonym trybie) musi być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli plan takie nie istnieje, musimy pozyskać decyzję dotyczącą warunków zabudowy. Na wydanie decyzji odpowiedni urząd ma 21 dni. Oczywiście budowa musi też być zgodna z przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo budowlane, a przede wszystkim z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Mowa o przepisach dotyczących m.in. zachowania odpowiednich odległości od granic działki.

Zgodnie z zapisami nowej ustawy urzędnicy administracji architektoniczno-budowlanej nie mają już obowiązku sprawdzać zgłoszenia ani pod kątem zgodności projektu zagospodarowania działki, ani zgodności projektu architektoniczno-budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie będzie też analizy dotyczącej zgodności z wymaganiami ochrony środowiska, decyzją o warunkach zabudowy ani ustaleniami uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.

Dom na zgłoszenie – mieszkalny lub wakacyjny, ale nie jako inwestycja

Część osób planowało budowę niewielkiego domu 70 m2 bez pozwolenia jako przyszłe inwestycje. Ostatecznie jednak nowe przepisy na to nie pozwalają. Dom bez pozwolenia nie może służyć celom inwestycyjnym i wymagane jest oświadczenie – w dodatku złożone „pod rygorem odpowiedzialności karnej” za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z przepisów Kodeksu karnego.

Wymaga się zatem od inwestora zamieszczenia w oświadczeniu następującej klauzuli: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Za składanie fałszywych zeznań inwestor poniesie odpowiedzialność karną – przypomnijmy, że grozi za to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Nowe przepisy określają, że domy do 70 m kw. mają być budynkami wolnostojącymi. Ustawa określa również dopuszczalną gęstość zabudowy. Liczba budynków nie może być większa niż jeden budynek na każde 500 m2 powierzchni działki. Wymóg lokalizacji jednego obiektu na każde 500 m2 ma stanowić gwarancję, że uproszczona procedura nie będzie służyła budowie osiedli i deweloperom, a jedynie mieszkalnym celom indywidualnym.

Nowe rozwiązania pozwolą za to łatwo i szybko zbudować domek modułowy przeznaczony do celów rekreacyjnych i wakacyjnych. Są to proste konstrukcje, które powstają z wcześniej przygotowanych elementów. Do tej pory najczęściej były to domy do 35 m2. Po zmianie przepisów większość inwestorów decyduje się na 70-metrowe konstrukcje modułowe. Takie domy zyskiwały popularność jeszcze przed zapowiedzią zmian przepisów. Mogą służyć zarówno wakacyjnemu wypoczynkowi, jak i codziennemu życiu.

Wzór formularza wniosku

3 stycznia 2022 roku weszło w życie także rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii. Dotyczy ono określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Rozporządzenie określa jednolity wzór wniosku – tak, by każdy mógł poprzez aplikację e-Budownictwo złożyć online wniosek o decyzję o warunkach zabudowy. Nie trzeba wybierać się w tym celu do urzędu lub na pocztę. Wszystko zorganizujemy wygodnie z własnego domu.

Niezbędne oświadczenia do wybudowania domu bez pozwolenia

Do wybudowania domu bez pozwolenia niezbędne są następujące oświadczenia: 

  • budowa ma na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, 
  • dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna, 
  • inwestor bierze na siebie odpowiedzialność za kierowanie budową, jeśli nie ustanowi kierownika budowy. 

Oznacza to, że na przykład sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będzie spoczywać na inwestorze. Projektant z kolei, w ramach nadzoru autorskiego, ma sprawdzać kolejne etapy realizacji domu 70 m2.

Pamiętajmy jednak, że nie wszyscy projektanci są odpowiednio przygotowani merytorycznie do wykonania wymaganej oceny technicznej. W tym zakresie fachowcy uzyskują specjalne uprawnienia do kierowania budową i robotami budowlanymi. Rekomendujemy skorzystanie z ich usług mimo braku takiej konieczności, by nie obniżyć standardów bezpieczeństwa.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Przeprowadzkę do budynku mieszkalnego do 70 m kw. można zacząć realizować po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (jeżeli organ nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia). Jeśli budowa została zrealizowana bez nadzoru kierownika budowy, do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć:

  • oświadczenie o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i wszystkich lokali mieszkalnych w sposób zgodny z przepisami,
  • oświadczenie o zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Nasza galeria, czyli projekty domów do 70 m2

Przygotowaliśmy dedykowaną galerię z projektami domów do 70 m kw., które można budować na zgłoszenie i bez formalności., które możesz postawić bez pozwolenia. Projekty Sodas będą odpowiednie dla każdego, kto marzy o domu na miarę swoich potrzeb i możliwości finansowych. 

W naszej galerii prezentujemy tanie w budowie domki ogrodowe oraz domy do 70 m2, czyli nasze najpopularniejsze kolekcje projektów, odpowiadające na różne potrzeby inwestorów.

Duże doświadczenie pozwala przygotować nam projekty różne pod względem estetyki, architektury i rozwiązań.

Dom bez pozwolenia 70m2 – koszt wszystkich formalności

W razie wątpliwości warto skorzystać ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz sięgnąć do źródła, czyli do ustawy. Można też skontaktować się z gminami, które wydają decyzje o warunkach zabudowy, z organami nadzoru budowlanego oraz z organami administracji architektoniczno-budowlanej, a także z nami, gdyż mamy wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej. 

Przygotujemy projekt oraz wycenę, gdyż koszt domu na zgłoszenie jest kwestią indywidualną, a ostateczna cena zależy od wielu czynników. 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1986).
Vygandas Uksa
Vygandas Uksa Autor bloga i założyciel firmy domki-sodas.pl. Przygodę z drewnem zaczynał w 2014 roku i do dzisiaj fascynują go zalety tego materiału oraz tajniki budowy domków z bala. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w specjalistycznych artykułach oraz podczas rozmów z klientami.