Regulamin

§1. Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy, prowadzony jest przez sprzedającego firmę SODAS VYGANDAS UKSA, ul. Inżynierska 5, 05-074 Wielgolas Duchnowski będącym Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) kodeksu cywilnego, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 822-222-11-31, na stronie www.domki-sodas.pl, zwanym w dalszej treści niniejszego Regulaminu – Sprzedającym.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego - domki-sodas.pl, innych platform sprzedażowych, mailem lub osobiście na terenie ekspozycji Sprzedającego wiąże się z jednoczesną akceptacją przez Kupującego zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Kupującego do bezwzględnego ich przestrzegania.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

a) Kupujący - osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła ze sprzedającym umowę sprzedaży;

b) Towar - rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży w sklepie internetowym www.domki-sodas.pl;

c) Handlowiec - osoba reprezentująca Sprzedawcę, za którego pośrednictwem Kupujący zamawia Towar;

d) Sklep internetowy - platforma do składania zamówień Towarów Sprzedającemu drogą online na stronie www.domki-sodas.pl;

e) Reklamacja - zawiadomienie Sprzedającego lub Handlowca przez Kupującego o wadzie Towaru w celu realizacji przysługującego Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji;

f) Montaż - odpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego lub za pośrednictwem Ekipy montażowej polegająca na dostarczeniu wszelkich niezbędnych materiałów i zamontowaniu we skazanym przez Kupującego miejscu Towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży;

g) Ekipa Montażowa – osoby reprezentujące Sprzedawcę, za których pośrednictwem Sprzedający realizuje na rzecz Kupujących usługę montażu zamówionych Towarów

h) Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego

§2. Warunki zawierania umów

1. Klient zawiera ze sprzedającym umowę kupna na odległość - za pośrednictwem sklepu internetowego, innych platform sprzedażowych, mailem lub osobiście na terenie ekspozycji Sprzedającego.

2. Zamówienie towaru na odległość dokonuje się poprzez złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, za pośrednictwem innych platform sprzedażowych lub mailowo oraz wypełnienie i odesłanie podpisanego formularza zamówienia.

3. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym zostanie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

4. Umowa uważana jest za zawartą wyłącznie z chwilą dostarczenia podpisanego formularza zamówienia i zapłaty wymaganej kaucji za towar.

5. Złożone zamówienie zostaje przekazane do realizacji wyłącznie po uprzednim:

a) wypełnieniu przez Klienta wszystkich niezbędnych pól formularza zamówienia oraz zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kaucji w kwocie stanowiącej 40% końcowej wartości całości zamówienia.

6. Sprzedający zastrzega sobie jednocześnie prawo do odmowy realizacji zamówień niepełnych oraz oczywiście błędnych, a więc takich, które nie zawierają danych niezbędnych do potwierdzenia zamówienia, jak np. nr telefonu czy adres e-mail albo gdy dane te zawierają błędy uniemożliwiające realizację zamówienia.

7. W przypadku niektórych towarów Sprzedający zastrzega sobie także prawo do zwiększenia wysokości kaucji do 50% końcowej wartości całego zamówienia.

8. Po upływie 14 dni od złożenia zamówienia i stwierdzeniu braku wpłaty kaucji na konto, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, a zamówienie uważa się wówczas za wycofane.

9. O anulowaniu zamówienia z ww. przyczyny Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na podany przez Kupującego adres.

10. W przypadku znacznego wzrostu cen drewna lub innych surowców, który spowoduje, że wyprodukowanie towaru jest nierentowne Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i zwrotu kaucji wpłaconej przez Kupującego.

11. Sprzedający może zagwarantować cenę sprzedawanego towaru oraz realizację w późniejszym terminie wyłącznie w przypadku płatności przez Kupującego 100% wartości zamawianego towaru, który w dniu zamówienia znajduje się na składzie lub magazynie firmy Sodas.

§3. Cena oraz płatności

1. Ceny wszystkich towarów widocznych na stronie sklepu internetowego domki-sodas.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

2. Ceny te nie uwzględniają jednak kosztów wysyłki/dowozu, które każdorazowo, indywidualnie określone zostaną w formularzu zamówienia, a ich wysokość zależeć będzie od odległości miejsca dostawy od siedziby Sprzedającego oraz gabarytu zamawianego Towaru.

3. Ostateczna cena całego zamówienia wraz z kosztami dostawy określona będzie w formularzu zamówienia nadawanego w wiadomości zwrotnej na adres e-mail Kupującego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego domki-sodas.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronie sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian.

5. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu lub dostawy oraz koszty ewentualnych innych usług, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

6. W przypadku znacznego wzrostu cen surowca, który spowoduje, że produkcja towaru będzie nierentowna po cenie z formularza zamówienia, Sprzedający może przedstawić Kupującemu nową podwyższoną cenę towaru. Kupujący ma prawo odmówić zakupu towaru po wyższej cenie. W takim przypadku Kupującemu zostanie zwrócona kaucja za towar, a zamówienie zostanie anulowane.  

7. Płatności mogą być dokonywane w jednej z 3 wskazanych form:

a) płatność gotówką przy odbiorze – możliwa: w razie zamówienia Towaru wraz z usługą montażu, w razie zamówienia towaru bez montażu a z usługą transportu realizowaną przez firmę SODAS lub w razie osobistego odbioru zamawianego Towaru;

b) przelew na konto Sprzedającego. Dane do przelewu:
SODAS
ul. Inżynierska 5
05-074 WIELGOLAS DUCHNOWSKI
78 1240 2702 1111 0010 7177 1075
Bank Pekao SA ;

c) płatność ratalna -  Credit Agricole Raty;

8. Płatność ratalna możliwa jest dzięki współpracy Sprzedającego z Credit Agricole Bank Polska S.A., dzięki czemu wskazany sposób zapłaty odbywać się może:

a) całkowicie online

b) maksymalnie do kwoty 20 000 zł za zakupy

c) bez zbędnych formalności

d) płata rozłożona może zostać nawet do 48 miesięcy

Wysokość miesięcznego zobowiązania ratalnego sprawdzić można na stronie sprzedającego przy wybranym produkcie lub po zakończonych zakupach – w koszyku.
Sprzedający - SODAS Vygandas Uksa oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. upoważniony jest do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

9. W przypadku montażu zamówionego towaru realizowanego przez firmę Sodas płatność podzielona jest na trzy transze:

a) I część - kaucja o wartości stanowiącej 40% końcowej ceny całości zamówienia płatna przelewem / gotówką;

b) II część o wartości stanowiącej 40% końcowej ceny zamówienia płatna przelewem / gotówką najpóźniej w dniu montażu przed rozpoczęciem prac;

c) III część o wartości stanowiącej 20% końcowej ceny zamówienia płatna przelewem / gotówką najpóźniej w dniu zakończenia montażu.

10. W przypadku płatności realizowanych przelewem Kupujący zobowiązany jest do przekazania Sprzedającemu lub innej wskazanej przez niego osobie potwierdzenia dokonania przelewu.

§4. Terminy realizacji zamówienia i montażu

1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego domki-sodas.pl są fabrycznie nowe, kompletne i objęte gwarancją określoną w dokumentach gwarancyjnych lub rękojmią zgodnie z obowiązującym Kodeksem Cywilnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówione za pośrednictwem sklepu internetowego Towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są wyłącznie po indywidulanym ustaleniu takiej okoliczności ze Sprzedającym.

3. Termin realizacji zamówienia przez Sprzedającego wynosi od 1 do 40 tygodni i liczony jest od chwili zaksięgowania na koncie Sprzedającego kaucji określonej w § 2 pkt 5 i pkt 7 nn. Regulaminu. W przypadkach losowych, niezależnych od Sprzedającego termin ten może ulec wydłużeniu.

4. W przypadku zamówień indywidualnych (tj. tych realizowanych według indywidualnego projektu Kupującego lub zamówień Towarów oferowanych przez sprzedającego, lecz zmodyfikowanych na prośbę Kupującego) czas realizacji zamówienia może ulec stosownemu wydłużeniu. W tym wypadku ostateczny termin realizacji zamówienia ustalony zostanie indywidualnie.

5. W przypadku złożenia zamówienia na więcej niż jeden Towar, Sprzedający może zrealizować zamówienie na poszczególne Towary w różnych terminach, określonych w potwierdzeniu zamówienia.

§5. Warunki realizacji dostaw

1. Kupujący zobowiązany jest zapewnić pracownikom Sprzedającego realizującym dostawę towaru możliwość dojazdu na miejsce, w którym rozładowany ma zostać towar będący przedmiotem umowy.

2. Towar wysyłany jest w paczkach zabezpieczonych przed negatywnym działaniem warunków atmosferycznych. Ilość paczek zależy od wielkości zamawianego domku.

3. W przypadku dokonania zakupu Towaru bez usługi montażu transport realizowany jest przez firmę spedycyjną lub firmę SODAS. Klient zobowiązany jest wówczas do rozładunku zamówienia we własnym zakresie.

4. Wydanie Towaru jest dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia Towaru Kupującemu, Sprzedający powierza go spedytorowi, co jest równoznaczne z przeniesieniem własności Towaru na Kupującego. Dotyczy to sytuacji, gdy całość zamówienia została uprzednio zapłacona przez Kupującego.

5. Kupujący lub osoba pisemnie upoważniana przez Kupującego do odbioru Towaru bada przesyłkę i w przypadku naruszenia zabezpieczeń, uszkodzenia opakowania lub niezgodności liczby paczek z liczbą ujawnioną w liście spedycyjnym, ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki.

6. Kupujący lub osoba przez niego upoważniona ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez spedytora lub pracownika firmy SODAS realizującego usługę transportu i w jego obecności.

7. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności spedytora lub pracownika firmy SODAS realizującego usługę transportu sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia.

8. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór zaś w przypadku przyjęcia towaru wraz z protokołem uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt Sprzedającemu.

9. W sytuacji, gdy usługa transportu jest realizowana przez firmę SODAS, w momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest:

a) uiścić pełną płatność za dostarczony towar przed rozładunkiem,

b) pokwitować zapłatę za towar w przypadku płatności gotówką przy odbiorze,

c) podpisać protokół dostawy,

d) przypadku płatności przelewem za dostarczony towar Kupujący zobowiązany jest do przesłania mailem Sprzedającemu potwierdzenia przelewu na pełną kwotę towaru przed realizacją transportu.

e) sprawdzenia towaru w obecności osoby, która dostarcza towar.

§6. Warunki realizacji usługi montażu

1. Za przygotowanie podłoża pod zamawiany towar odpowiada Kupujący.

2. Jeżeli Kupujący wykonuje podłoże we własnym zakresie, zobowiązuje się on do przygotowania podłoża zgodne ze sztuką budowlaną według przekazanego przez Sprzedającego schematu. Kupujący bierze odpowiedzialność za wszelkie wady towaru powstałe wskutek wadliwie przygotowanego podłoża.

3. Podłoże w miejscu, w którym posadowiony ma zostać towar będący przedmiotem zamówienia powinno być wypoziomowane, utwardzone, wyrównane, wolne od trawy, chwastów czy krzaków.

4. W celu posadowienia zamawianego towaru na utwardzonym podłożu, o który mowa powyżej, Sprzedający dopuszcza zastosowanie bloczków betonowych, wylewki betonowej, kostki brukowej lub fundamentu.

5. W przypadku źle przygotowanego podłoża w miejscu montażu, które w ocenie Ekipy montażowej z uwagi na różnicę poziomów lub sposób przygotowania wyklucza prawidłowe zamontowanie towaru skutkować będzie zaniechaniem dokonania montażu i pozostawieniem towaru Kupującemu lub zaproponowaniem przygotowania podłoża we własnym zakresie przez Ekipę montażową, na koszt Kupującego. 

6. W przypadku gdy w terminie ustalonego montażu nie jest możliwa poprawa źle przygotowanego podłoża, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty zamówionego Towaru oraz opłaty w wysokości 50% ceny montażu.

7. Teren montażu (tj. podłoże i teren wokół niego) musi być uprzątnięty, wyrównany oraz umożliwiać swobodny i bezpieczny dostęp dla osób wykonujących prace montażowe oraz składowanie elementów i sprzętu potrzebnego do montażu w każdych warunkach atmosferycznych.

8. Kupujący zobowiązany jest zapewnić ekipie montażowej oraz pracownikom Sprzedającego realizującym dostawę Towaru - możliwość dojazdu na miejsce, w którym posadowiony/rozładowany ma zostać Towar będący przedmiotem umowy.

9. Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o wszelkich utrudnieniach związanych z dojazdem na miejsce montażu.

10. Dojazd do miejsce montażu zapewnia Kupujący. Droga dojazdowa powinna być utwardzona, wolna od krzaków, drzew czy gałęzi. Droga dojazdowa musi umożliwiać swobodny dojazd samochodu z dostarczanym towarem.

11. Kupujący zobowiązuje się do umożliwienia dojazdu na odległość najdalej 20 metrów od podłoża, na którym będzie montowany towar. Brak możliwości dojazdu na wskazaną odległość skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty ustalanej indywidualnie, która zostanie doliczona do zamówionego towaru. Powyższe nie dotyczy towarów dostarczanych w całości m.in. saun.

12. W przypadku gdy jest całkowity brak możliwości dojazdu do miejsca montażu Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty za zamówiony towar oraz opłaty
w wysokości 50% ceny montażu.

13. Kupujący zobowiązany jest do poinformowania Sprzedającego o dostępie do energii elektrycznej w miejscu montażu.

14. Jeżeli na czas montażu towaru Kupujący nie jest w stanie zapewnić dostępu do energii elektrycznej:

a) Kupujący może zapewnić na ten czas agregat prądotwórczy o specyfikacji określonej przez Sprzedającego oraz paliwo do agregatu na czas trwania montażu.

b) Sprzedający może użyć swojego agregatu prądotwórczego, wiąże się to z naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 123 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień roboczy eksploatacji agregatu. Jeżeli zaistnieje konieczność naliczenia opłaty, zostanie to podsumowane na protokole odbioru prac.

c) Niezgłoszenie braku dostępu do energii elektrycznej przed planowanym dniem rozpoczęcia prac zobowiązuje Kupującego do zapewnienia agregatu zastępczego o specyfikacji określonej przez Sprzedającego oraz paliwa do agregatu na czas trwania budowy.

15. Kupujący nieodpłatnie udostępni ekipie montażowej dostęp do urządzeń sanitarnych tj. WC w odległości nie przekraczającej 50 metrów od granicy realizowanego montażu.

16. Termin montażu ustalany jest indywidualnie i nie wlicza się on do czasu realizacji danego zamówienia.

17. Jeżeli z przyczyn losowych (w tym warunków atmosferycznych) montaż nie będzie mógł być wykonany w ustalonym terminie Sprzedający zobowiązuje się do wykonania montażu w najbliższym możliwym terminie.

18. Kupujący zobowiązany jest do przekazania na początku prac ekipie montażowej wszelkich wytycznych dotyczących zamawianego towaru m.in. usytuowania towaru na podłożu, wstawienia dodatkowych okien o ile były zamawiane itp.

19. Po zakończonym montażu Kupujący lub osoba przez niego upoważniona zobowiązana jest do sprawdzenia domku lub innego zamówionego produktu w obecności ekipy montażowej, dokonania odbioru zamówionej usługi oraz uzupełnienia i podpisania protokół odbioru.

20. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niezgodności towaru z zamówieniem należy fakt ten, niezwłocznie zasygnalizować ekipie montażowej i w razie konieczności sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia/niezgodności - w razie możliwości sporządzając fotografię.

21. Ekipa montażowa dokona stosownych poprawek o ile zostaną one zgłoszone w dniu zakończenia prac montażowych w trakcie dokonywania odbioru przed podpisaniem protokołu.

22. W przypadku niedokonania przez Kupującego lub osoby przez niego upoważnionej odbioru zamawianego towaru w dniu zakończenia montażu w obecności Ekipy montażowej Sprzedający zastrzega, że ewentualne roszczenia co do zmówionego towaru zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.

23. Usługa montażu objęta jest 12 miesięczną gwarancją udzielaną przez Sprzedającego.

24. Zabronione jest zlecanie Ekipie montażowej bez wiedzy Sprzedającego innych prac niż te, które zostały zapisane w formularzu zamówienia (np. impregnacji, zakładania rynien itp). Ewentualne ich zlecenie i wykonanie przez Ekipę montażową zwalnia Sprzedającego
z obowiązku gwarancyjnego.

25. W przypadku altan oraz domków z małym pochyłem dachu firma Sodas rekomenduje położenie dwóch warstw pokrycia dachu (np. dwóch warstw papy).

26. Wszelkie odpady powstałe w wyniku czynności określonych w zamówieniu są własnością Kupującego.

27. Ekipa montażowa w trakcie wykonywania pracy montażowych zobowiązana jest do zachowania bieżącego porządku na terenie budowy, gromadzenia powstałych odpadów.

28. Kupujący zobowiązany jest do wskazania Ekipie montażowej miejsca, w którym można gromadzić odpady.

§7. Zwroty i reklamacje

1. Towary oferowane przez Sprzedającego na platformie domki-sodas.pl objęte są gwarancją producenta.

2. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji, które to roszczenie winno zostać zgłoszone za pośrednictwem Sprzedającego.

3. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres domki@sodas.pl. Konieczne są zdjęcia paczki z numerem identyfikacyjnemu produktu, jeżeli taki na opakowanie istnieje.

4. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji przed wysłaniem wadliwego towaru sugerowany jest również uprzedni kontakt telefoniczny ze Sprzedającym.

5. Sprzedający ma obowiązek rozpatrzeć reklamację w ciągu 14 dni, a o podjętych czynnościach i zapadłych decyzjach zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego.

6. W przypadku uwzględnienie reklamacji Kupującemu zostanie wskazany proponowany przez Sprzedawcę sposób i tryb postępowania zmierzającego do przywrócenia zgodności Towaru z postanowieniami umowy.

7. W takim przypadku Sprzedawca ponosi również wszelkie koszty związane z transportem reklamowanego towaru.

8. W przypadku odmowy uznania reklamacji Kupujący zostanie poinformowany o jej przyczynach oraz w miarę możliwości o ewentualnych możliwościach dalszego postępowania z uszkodzonym Towarem.

9. Produkty tartaczne oferowane przez Sprzedającego, do których zaliczamy: płoty, altany, drewniane domki, sauny, balie kąpielowe, pergole, podłogi, boazerie, legary, wiaty i garaże, a także drewniane place zabaw itp. przeznaczone są wyłącznie do użytku prywatnego, mogą zawierać sęki oraz drobne pęknięcia. Powyższe cechy drewna jako charakterystyczne dla tego typu materiału nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.

10. Nie uznaje się za wady zdrowych sęków, pęknięć drewna oraz zmiany objętości
w granicach normy, czyli pęcznienia oraz schnięcia, które to procesy wynikają z naturalnych właściwości fizycznych drewna i są wywołane między innymi wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, w których użytkowany jest produkt. Wymienione procesy nie mają wpływu na trwałość i walory użytkowe wyrobu.

11. Reklamacji nie podlegają również elementy ruchome takie jak drzwi i okna w zakresie zmian wynikających z naturalnych właściwości drewna powstałych w trakcie bieżącego użytkowania lub działania czynników atmosferycznych.

12. Konieczność regulacji elementów ruchomych tj. drzwi i okien wynikającej z ich bieżącego użytkowania nie stanowi przedmiotu reklamacji i Kupujący wykonuje ją we własnym zakresie.

13. Prezentowane zdjęcia towarów oferowane przez firmę Sodas mają charakter poglądowy. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego oraz w katalogach produktowych, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ponadto wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru Towaru, proporcje Towaru, itp.), nie stanowią podstawy do jego reklamacji oraz braku odbioru technicznego wykonanej usługi montażowej.

14. Klient ma prawo do dokonania zwrotu zakupionego produktu w terminie 14 dni.

15. W sklepie internetowym domki-sodas.pl występują wyjątki od prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość według art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

16. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb jak np. domki produkowane według specyfikacji Kupującego, który określa m.in. rodzaj drzwi, okien, rodzaj pokrycia dachu, grubość podłogi, ścian czy ze zmodyfikowanymi wymiarami podanymi przez Klienta, ale także dodatkowymi drzwiami, oknami, itp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkty te nie podlegają zwrotowi.

17. Zwrotowi nie podlegają także produkty zużyte, zniszczone oraz noszące ślady montażu,
a także domki po zmontowaniu przez Ekipę montażową.

18. W innych przypadkach Kupujący mają prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

19. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

20. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedającego SODAS VYGANDAS UKSA Inżynierska 5, 05-074 Wielgolas Duchnowski pisemnie lub mailowo na adres domki@sodas.pl o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną lub przy pomocy formularza znajdującego się na platformie www.domki-sodas.pl).

21. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przelewem na rachunek bankowy Kupującego po uprzednim ustaleniu danych dotyczących tego rachunku.

22. Sprzedający zastrzega jednocześnie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

23. Zwracany Towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego, tj. Inżynierska 5, 05-074 Wielgolas Duchnowski, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym przedłożono oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

24. Zwracany Towar musi posiadać oryginalne opakowanie oraz być umieszczony na palecie, na której został dostarczony. Zwracany towar nie może nosić znamion używania lub być uszkodzony.

25. Kupujący zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu dostarczonych Towarów. Sprzedający nie będzie przyjmować żadnych przesyłek za zaliczeniem pocztowym (tak zwanym "pobraniem").

§8. Postanowienia końcowe

1. Drewniane produkty oferowane przez firmę Sprzedającego wykonane są z drewna w klasie A/B.

2. Elementy drewniane oferowanych produktów należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych tj. dokonać ich dwukrotnej impregnacji.  W przypadku elementów ruchomych takich jak drzwi i okna impregnacji należy dokonać od strony zewnętrze i wewnętrznej.

3. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nietypowych warunków atmosferycznych takich jak: śnieżyce, gradobicia, burze, ulewny deszcz lub silny wiatr itp. Sprzedający rekomenduje od wskazanych zdarzeń wykupić polisę ubezpieczeniową w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.

4. Umowy zawierane poprzez Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, a w przypadkach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

5. Zgodnie treścią art. 589 k.c. Sprzedający zastrzega, iż do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży Towar pozostaje własnością Sprzedającego. Po dokonaniu pełnej zapłaty własność Towaru przechodzi na rzecz Kupującego automatycznie, bez konieczności zawierania jakichkolwiek dalszych porozumień w tym zakresie.

6. Spory, które mogą powstać w wyniku wykonywania zawieranych przez Sprzedającego z Kupującymi umów, będą poddawane pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

7. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://www.domki-sodas.pl/regulamin-3.html oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedającego Inżynierska 5, 05-074 Wielgolas Duchnowski.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sprzedającego zmienionego Regulaminu.

9. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§9. Polityka prywatności

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Vygandas Uksa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SODAS VYGANDAS UKSA Inżynierska 5, 05-074 Wielgolas Duchnowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 822-222-11-31 adres poczty elektronicznej: domki@sodas.pl- zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą Sklepu Internetowego.

2. Dane osobowe Kupującego (Klienta) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (”RODO”) oraz obowiązujące w zakresie danych osobowych przepisy prawa krajowego. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie zewnętrzne biuro rachunkowe, oraz operatorzy pocztowi i firmy kurierskie w zakresie koniecznym dla realizacji zamówionych towarów i usług.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i archiwizacji umowy, a w pozostałych przypadkach do czasu wycofania zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych uniemożliwi nam przyjęcie i realizację zamówienia.